สารพันปัญหา
1. คำถาม ผู้สมัครที่กรอก ชื่อ,นามสกุล หรือคำนำหน้าผิดจะทำอย่างไร
คำตอบ : ให้ท่านเขียนคำร้องขอแก้ไขข้อมูลฯ พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
 
1.)  แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)
2.)  ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
3.)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้อง
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
1873 ถนนพระรามที่ 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330 
โทร.02-256 4092-9
   
2. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ : คณะกรรมการฯ จะพิจารณาดำเนินการแก้ไขเป็นกรณี เมื่อผู้สมัครยื่นหลักฐานครบถ้วน โดยขีดฆ่าข้อมูลที่ต้องการแก้ไขในใบสมัคร พร้อมลงนามกำกับตรงที่มีรอยขีดฆ่าและยื่นคำร้องตามข้อที่ 1
3. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ : ในกรณีที่กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผิดพลาด จะไม่มีการแก้ไขไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตามดังนั้นผู้สมัครควรจะตรวจทานข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งใบสมัคร
4. คำถาม : หากมีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้วจะยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ : การเปลี่ยนแปลงชื่อภายหลังการส่งเอกสารสมัครแล้ว ให้นำมายื่น ณ วันสอบสัมภาษณ์ หรือในกรณีที่มีการติดต่อเกี่ยวกับการสอบจะต้องนำหลักฐาน พร้อมสำเนาการเปลี่ยนคำนำหน้านาม ชื่อ หรือนามสกุล มาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน
5. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ในวันใด
คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ - 23 มีนาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซต์ http://www.stin.ac.th หรือทาง https://stin.thaijobjob.com/
6. คำถาม :  เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร
คำตอบ : ชำระเงินได้  ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ - 24 มีนาคม 2563 ภายในเวลาทำการธนาคาร ผู้สมัครนำเอกสาร "ใบแจ้งการชำระเงินในระบบ Teller Payment" ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา โดยการรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
7. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเท่าไร
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 530 บาท ซึ่งประกอบด้วย 
- ค่าธรรมเนียมการสอบจำนวน 500 บาท 
- ค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท 
โดยค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
8. คำถาม : สามารถพิมพ์ใบสมัครได้เมื่อไร
คำตอบ : สามารถพิมพ์ใบสมัครภายหลังการชำระเงินที่ธนาคารแล้ว ในวันถัดไป ซึ่งจะได้เลขที่สมัครแล้วจึงพิมพ์ใบสมัครที่มีหมายเลขที่สมัคร ติดรูปผู้สมัครและส่งมาที่วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยพร้อมหลักฐานในระเบียบการ
9. คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเมื่อไร
คำตอบ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 10 เมษายน 2563 ณ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และทางเว็บไซต์ http://www.stin.ac.thหรือ https://stin.thaijobjob.com/
10. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 1873 ถนนพระรามที่ 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330  โทร. 02-256 4092-9
11. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่นการกรอกใบสมัคร การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร.  0-2257-7159  กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. หรือ Line : @thaijobjob